Choď na obsah Choď na menu
 


Monitor SJL - č.2 - z tých úplne najľahších

25. 10. 2012


1. Akosa nazýva lingvistická disciplína, ktorá sa zaoberá slovnými druhmi?

A.  lexikológia          B. morfológia       C. syntax         D. jazykoveda

 UKÁŽKA č. 1

S nástupom chladnejších dní prichádza aj obdobie zvýšeného výskytu akútnych ochorení dýchacích ciest a chrípky. Je to zároveň obdobie vhodné na očkovanie proti chrípke. Typickými príznakmi chrípky je horúčka najmenej 38°C a viac, bolesť hlavy, svalov a celého tela, bolesť hrdla, suchý kašeľ, nádcha, únava a sťažené dýchanie. Odborníci odporúčajú ostať doma, čím sa zamedzí prenášaniu vírusu na ďalších ľudí. Je treba oddychovať, piť veľa tekutín, užívať lieky tlmiace príznaky chrípky (proti teplote, kašľu, bolesti) a vyhýbať sa užívaniu alkoholu a fajčeniu.

                                                                 (zdroj:  www.casopiszdravie.sk)

2.Podstatné mená očkovanie, kašeľ, alkohol, chrípka, deň sa skloňujú podľa vzorov:

A. vysvedčenie, stroj, dub, žena, stroj

B. vysvedčenie, chlap, dub, žena, stroj

C. srdce, stroj, dub, žena, stroj

D. vysvedčenie, stroj, chlap, žena, stroj

3.  Text je o:

A. horúčke             B. alkoholizme a o fajčení

C. o očkovaní        D. o chrípke

4. V ktorej možnosti je správne napísaná číslovka z textu?

A. tridsaťosem

B. tricaťosem

C. tridsať osem

D. tricať osem

5.  Zvýraznená veta textu je:

A.  jednoduché súvetie

B.  jednoduchá veta s viacnásobným vetným členom

C. jednoduchá veta holá

D. rozvitá jednoduchá veta

6. O podčiarknutom prídavnom mene platí:

A. akostné, 2. stupeň, mužský rod, pl., A

B. vzťahové, 2. stupeň, mužský rod, pl., G

C. akostné, 2. stupeň, mužský rod, pl., G

D. vzťahové, 2. stupeň, mužský rod,, pl., I

7. Z textu nevyplýva, že:

A. S nástupom chladnejších dní prichádza okrem iného aj obdobie vhodné na očkovanie proti chrípke.

B. Odborníci odporúčajú ostasť počas chrípky doma.

C. Jendým z typických príznakov chrípky je horúčka minimálne 38°C.

D. Po očkovaní proti chrípke by sme sa mali vyhýbať pitiu alkoholu a fajčeniu.

8.  Slovo zvýraznené zelenou farbou v texte je:

A.  predložka, viaže sa s D

B.  predložka, viaže sa s A

C.  vokalizovaná predložka

D.  spojka

9.  V poslednej vete sa nenachádza:

A. neurčitok slovesa

B. neurčitá číslovka

C. viacnásobný vetný člen

D. slovo, v ktorom dochádza k porušeniu pravidla o rytmickom krátení

10. Zdrojom ukážky je:

A. časopis

B. noviny

C. internet

D. inzerát

UKÁŽKA č. 2

Kde rastú stromy, kde padá dážď
ľudia v duši nosia ten svoj čierny plášť
v očiach smútok na perách žiaľ
vietor slzu z oka zvial. 

Sady pusté, srdcia prázdne
v kostoloch však počuť kázne
víno je krvou, chleba telom
čo je vlastne naš_m cieľom? 

Láska – nenávisť, pravda, či lož
svoje zbrane k nohám zlož
vinu nosí každý v srdci 
kňazi a či bezbožníci. 

Nie je človeka takého 
kto zatratí seba samého 
v rieke utop ten svoj hnev 
nech ozve sa jasný duše spev. 
        (zdroj: citanie.madness.sk)

11. Aký rým sa nachádza v ukážke?

A.  združený

B.  striedavý

C.  obkročný

D.  prerývaný

12. Zvýraznené slová v ukážke sú:

A. homonymá

B.  synonymá

C.  antonymá

D.  zdrobneniny

13. Aké písmeno doplníme v podčiarknutom slove?

A. našim

B. naším

C. našým

D. našym

14. Určte literárny druh ukážky.

A. lyrika       B. dráma     C. epika    D. poézia

15. Slovo zvýraznené červenou frarbou je:

A. neohybné        B. sloveso         C. zámeno      D. podstatné meno

16. Podstatné meno slzu je v prvej strofe básne je:

A. podmetom

B. predmetom

C. prívlastokm

D. doplnkom

17. V poslednom verši básne sa nachádza:

A. združené pomenovanie

B. frazeologizmus

C. epizeuxa

D. nepriame pomenovanie

 

UKÁŽKA č. 3

Skús kričať po tichu
skús žiť bez dychu
skús sa dotknúť hviezd
skús zabudnúť na lásky ciest. 

Skús cítiť bez srdca
skús oklamať pokrytca
skús nájsť čiernu v bielom snehu
skús zatajiť skrytú nehu. 

Skús milovať bez lásky
skús žiť bez nadsázky
skús raz zostať láske verný
skús nezničiť zväzok pevný. 

Skús zaceliť rany času
skús zožať lásky klasu
skús nájsť v sebe zmilovanie
hriešnikovi dať odpustenie. 

                        (zdroj: internet)

18.V básni sa nachádza:

A. aliterácia

B. epizeuxa

C. anafora

D. striedavý rým

19. Sloveso skús je:

A. v podmieňovacom spôsobe

B. v rozkazovacom spôsobe, v prítomnom čase

C. v rozkazovacom spôsobe, v budúcom čase

D. v oznamovacom spôsobe

20. Vyber správne tvrdenie.

A.  V súčasnosti používame slovenčinu Antona Bernoláka.

B.  Písanie ypsilonu zaviedol Ľudovít Štúr.

C.  Samo Chalupka bol najmladším zo štúrovcov.

D.  Náuka o jazyku sa nazýva lingvistika. 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Riešenia

(Autor TESTU, 25. 10. 2012 16:03)

1.B
2.A
3.D
4.A
5.B
6.C
7.D
8.A
9.D
10.C
11.A
12.C
13.B
14.A
15.B
16.B
17.D
18.C
19.B
20.D