Choď na obsah Choď na menu
 


Monitor SJL - test č.3

 V tomto teste nebudeme pracovať so žiadnymi ukážkami.

1.  Kúpil som jej tričko a tenisky. Vyber správne pomenovanie slovných druhov v uvedenej vete.

A.  plnovýznamové sloveso, osobné zámeno, podstatné meno, častica, podstatné meno

B.  plnovýznamové sloveso, osobné zákl. zámeno, podstatné meno, spojka, podstatné meno

C.  plnovýznamové sloveso, osobné privl.zámeno, podstatné meno, spojka, podstatné meno

D.  zvratné sloveso, osobné zámeno, konkrétne podst. meno, spojka, konkrétne podst. meno

2.  Vyberte správne vetu s prístavkom.

A.  Na oblohe môžme vidieť slnko i mraky.

B.  Slnko, naša najbližšia hviezda, je niekoľkonásobne väčšia ako Zem.

C.  Otec, ten veľmi rád číta noviny.

D.  Janko, kedy prídeš?

3.  Do ktorej jazykovednej disciplíny radíme pojmy:  internacionalizmy, expresíva, slang, skratky, odvodzovanie?

A.  hláskoslovie

B. morfológia

C. lexikológia

D. syntax

4. V ktorej možnosti sú len prozodické vlastnosti reči?

A.  prestávka, vetný prízvuk - dôraz, melódia, slovný prízvuk, sila hlas, tempo reči

B.  prestávka, prízvuk, dôraz, lomka, melódiavety, sila hlasu, tempo reči

C.  dôraz, slovný prízvuk, melódia, tempo reči, sila hlasu, spodobovanie

D.  melódia vety, prízvuk, tempo reči, slovný a vetný prízvuk, rytmické krátenie, sila hlasu

5.  Slávnostný prejav radíme k:

A.  hovorovému štýlu

B.  administratívnemu štýlu

C. publicistickému štýlu

D. rečníckemu štýlu

6.  Vo vete Prídeme neskôr. sa nenachádza:

A.  nevyjadrený podmet

B.  slovesný prísudok

C.  predmet

D.  príslovkové určenie času

7.  Základné literárne druhy sú:

A. poézia, próza, dráma

B. lyrika, epika, dráma

C. metafora, epiteton, personifikácia

D. verš,strofa, kapitola

8.  Ukážka Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského je:

A:  lit. druh: epika, lit. žáner: povesť, lit. forma: próza

B:  lit. druh: dráma, lit. žáner: film, lit. forma: próza

C: lit. druh: epika, lit. žáner: denník, lit. forma:próza

D: lit. druh: lyrika, lit. žáner: báseň, lit. forma: poézia

9.  V ohýbacích príponách neurčitých zámen s časticou nie- dochádza k:

A.  spodobovaniu

B.  porušeniu pravidla o rytmickom krátení

C.  neohybnosti

D.  významovej prestávky

10.Vyber správny pravopis a význam slova:

A:  emocia - cit

B:  emócia - cit

C:  emócia - príbeh

D:  emocia- príbeh

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Pokyny

(AUTOR, 27. 10. 2012 10:36)

Test č.1 a test č.2 by ste mali stihnúť za 45 minút.
Test č.3 je určený na 10 - 15 minút.

Riešenie

(Autor TESTU, 27. 10. 2012 10:34)

1.B
2.B
3.C
4.A
5.D
6.C
7.B
8.C
9.B
10.B